Language Words
Basque 0
Catalan 0
Chinese (zh) 1
Czech 0
Dutch 0
English 0
Finnish 0
French 0
German 31
Greek 0
Indonesian (in) 0
Italian 0
Japanese 0
Lithuanian 4
Norwegian Bokmål 0
Persian 0
Russian 0
Serbian 0
Spanish 0